CONTRL | Ledende innen teknologi og elektroniske kjøreboker
Cart 0

FLÅTESTYRING


Contrl_flate.jpeg

Flåtestyring

SAGA Flåtestyring er basert på en datalogger som installeres i kjøretøyet. Dataloggeren registrerer til enhver tid opplysninger om plassering, fart og kjøreretning. Systemet samler og formidler opplysninger i oversiktelige rapporter ved bruk av en høysikret og passordbeskyttet Internettløsning. Rapporter for ønskete kjøretøy og tidsperioder hentes frem ved behov. Rapportene viser kjøreruter, kjørelengde, kjøretid og stoppeprofiler. Farts-, sammenlignings- og utnyttelsesrapporter er inkludert. Kunden mottar e-post daglig med nøkkelinformasjon om bilparkens bruk. Kunden kan velge å kombinere Flåtestyring med øvrige SAGAsystem servicemoduler.
 
Bedre oversikt  -  Bedre utnyttelse  -  Økt produktivitet

 

Contrl Flåtestyring er designet for å...

 • Gi oversikt over bilparken og kjøring hos bedrifter.

 • Bekrefte plassering i tid og sted.

 • Gi oversikt over uønsket bruk av bedriftskjøretøyene.

 • Planlegge kjøreruter og optimere flyt i driften av bilparken.

 • Følge utnyttelsesgraden og vurdere om den er tilfredsstillende for det enkelte kjøretøy.

 • Veilede sjåførene om kostnadsforståelse.

 • Forbedre ledelse hos bedrifter ved bruk av faktabasert beslutningsgrunnlag.

Contrl Flåtestyring er for bedrifter som…

 • Skal realisere lønnsomhetspotensialet ved å rasjonere kostnaden ved drifting av bilparken.

 • Er ansvarlige for drift av kjøretøy uavhengig av bilparkens størrelse.

 • Har ambisjoner om å bli bedre.

Kundeuttalelse

”Det å ha datalogger i kjøretøyene er en like stor endring som når mobiltelefonen kom på markedet. Systemet gjør det enklere å drifte kjøretøyflåten. Nå vet vi alltid hvor bilene er. Systemet har bidratt til bedre utnyttelse av bilparken og redusering i driftskostnadene.”

Contrl Realtimeplassering

Med Contrl Realtimeplassering vet du alltid hvor kjøretøyene befinner seg. Du ser samtlige kjøretøy på et elektronisk gatekart. Kjøretøyenes plassering oppdateres hvert 15. sekund. En markør viser plasseringen (som en pil) med kjøreretningen når kjøretøyet er bevegelse. Står kjøretøyet stille markeres dette med et stoppmerke. Stoppmerket er rødt når kjøretøyet har stått stille mindre enn 20 minutter. Stoppmerket er grått når kjøretøyet har stått stille lengre enn 20 minutter.
Kunden kan lagre hentings- og leveringssteder på kartet for å enklere å vurdere hvilket kjøretøy som har kortest avstand til å levere servicen. Om ønskelig leveres Contrl Realtimeplassering som en enkeltstående servicemodul. (De fleste Contrl kunder bruker realtimeplassering sammen med øvrige servicemoduler).

Kontinuerlig oversikt – Kortere responstid – Bedre service

 

Contrl Realtimeplassering hjelper bedrifter til å...

 • Se om kjøretøyene ”er i rute” med gjennomføringen av det enkelte oppdrag.

 • Spare tid når det er behov for å deligere og formidle oppdrag.

 • Redusere  responstid og gi bedre service.

 • Finne kjøretøyet som befinner seg nærmest bestillingsstedet.

 • Bevisstgjøre sjåførene til å fokusere på produktivitet.

 • Ha oversikt med bilparkens aktiviteter.

Contrl Realtimeplassering er for bedrifter...

 • Som må respondere på kort varsel.

 • Som vil følge med oppdragene ”underveis”.

 • Som ønsker å oppnå best mulig resultater.

Contrl Tomgangskjøring

Et av de enkleste innsparingstiltak er å raskt fjerne unødvendig tomgangskjøring. Tross et lavt drivstofforbruk under tomgangskjøring utgjør dette en betydelig ekstrautgift for mange bedrifter. Dataloggeren registrerer om motoren ”går” mens kjøretøyet står stille. Rapporter viser plassering og tid til det enkelte kjøretøy og bilparken samlet som brukes til tomgangskjøring. Med Contrl Tomgangskjøring får bedriften oversikten over denne meget unødvendige utgiftsposten. Contrl gir deg et effektivt verktøy til fjerning av tomgangskjøring.
 
Spar drivstoff  -  Spar miljøet  -  Spar penger

 

Det lønner seg å slå av motoren

 • Det lønner seg å slå av motoren selv ved kortere stopp.

 • Motorer i nyere kjøretøy trenger mindre ”oppvarming” enn eldre kjøretøy.

 • Bilprodusenter hevder at motorslitasjen er større ved tomgangskjøring enn ved vanlig kjøring.

 • Contrl  gjør det enkelt å fjerne tomgangskjøring.

Ikke bruk mer drivstoff enn nødvendig

”Tomgangskjøring er pengesløsing som kun produserer forurensing. Er et kjøretøy parkert i mer enn 30 sekunder spares penger ved å slå av motoren.“   -  

Contrl  Økokjøring

Systemet måler nivået på enhver akselerering, bremsing og fart i svinger. Terskelnivåene de nevnte kjøreatferds-  parametrene ikke bør overskride, er fastsatte i systemet. Terskelnivåene er tilpasset kjøretøyets størrelse i samråd med politi og relaterte fagmiljø. Overskrider kjøretøyet de fastsatte tersklene innen akselerering, bremsing og/eller fart i svinger, registreres disse på systemet. Antall terskel-overskridelser samles hver dag og omsettes til en kjøreindeks. Kjøreindeksen er et tall som viser det gjennomsnittlige antall terskeloverskridelser som har funnet sted pr. km kjørt. God kjøreatferd gir lav kjøreindeks. Lav kjøreindeks bekrefter smidig, lønnsom og sikker økokjøring.  Kunden mottar e-post daglig med samtlige kjøreindekser for enkel oversikt og veiledningsgrunnlag. Internasjonal patentering.

Økt sikkerhet  –  Lavere drivstofforbruk  –  Bedre miljø

 

Contrl Økokjøring gir store kostnadsbesparelser ved å ...

 • Øke sikkerheten til sjåførene.

 • Redusere skadehyppigheten og dermed forsikringsutgifter.

 • Redusere drivstofforbruket og vedlikeholdskostnadene.

 • Gi bedre priser ved videresalg av kjøretøyene.

 • Sikre økonomisk forsvarlig bruk av kjøretøyene.

Contrl  Økokjøring er svært nyttig for bedrifter som...

 • Er opptatte av å bedre sikkerheten for sine ansatte og ønsker å være miljøbevisste.

 • Skal sikre minst mulig kjøretøydriftskostnad.

 • Er opptatte av å ivareta sine investeringer.

 • Er opptatt av å ivareta selskapets omdømme.

Kundeuttalelse

“Ved bruk av systemet har vi redusert skadehyppigheten og sørget for å gi våre ansatte et verdifullt HMS løft og fokus på god kjøreatferd. Contrl dokumenterer våre sjåførers kjøreatferd. Dette har stor betydning for miljø, økonomi og kvalitetssikrede leveranser.”  

Frank Johnsen, Daglig leder, Åstvedt Logistikk AS.

Contrl Flåtestyring er en unik, brukervennlig og fremtidsrettet flåtestyringsteknologi. Et stort antall kjøretøybedrifter abonnerer på Contrl. Kundene rapporterer om bedre sikkerhet, miljø og lønnsomhet ved bruk av systemet. Forbedringen gir en forenklet styring av bilparken og reduserer driftskostnadene. Contrl abonnement er basert på en passordbeskyttet Internettilgang uten behov for kjøp av hardware eller nedlasting av software.  Velg servicemoduler som passer for din bilpark.

 

Enkelt verktøy for bedre sikkerhet, miljø og lønnsomhet

 

GEVINSTEN:
 

 • Tomgangskjøring.  Systemet gjør det enkelt å forhindre tomgangskjøring.

 • Økokjøring.  Systemet gjør det enkelt å opprettholde smidig kjøring av bilparken.

 • Ansvarlig kjøring.  Systemet gjør det enkelt å forebygge alvorlige fartsoverskridelser og råkjøring. 

 • Oversikt over bilparken.  Systemet gjør det enkelt å ha oversikt over hvor kjøretøyene befinner seg til enhver tid. Nøkkelen til kunnskapsbasert styring av bilparken er om kjøretøyene er i rute.

 • Bedre utnyttelse.  Systemet gjør det enkelt å få oversikt over utnyttelsesgraden av bilparken.

 • Stopp misbruk.  Systemet gjør det enkelt å forebygge bruk av bilparken utenom arbeidstiden.

 • Drivstofforbruk.  Systemet gjør det enkelt å kontrollere drivstofforbruket.

 • Vedlikeholdssikring.  Systemet varsler når kjøretøyene skal ha forutbestemt service.

 • Fastsett suksesskriteriene for drifting av bilparken. Systemet viser måloppnåelsen.

 • Fri service. Vi yter kvalitetsservice.