CONTRL | Ledende innen teknologi og elektroniske kjøreboker
Cart 0

format_align_left FORETNINGSVILKÅR

 

GENERELT

Denne avtale består av Kontrakt og disse generelle vilkår. Avtalen løper fra det tidspunkt Kontrakt er signert og Sagasystem-enheten er mottatt eller avsendt. Kunden har rett til å benytte tjenestene levert av Leverandøren så lenge avtaleperioden gjelder. Alle Leverandørens tjenester følger prinsippet «Software as a service».
Avtalen mellom Leverandøren og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

 

AVTALEINNGÅELSe

Avtale om abonnement på tjeneste gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere de avtalevilkår, og ved å sende bestilling via vår nettside eller bekrefte tilbud sendt per e-post.
Kunden plikter selve å sette seg inn i avtalevilkår hos rettighetshaver som Leverandøren representerer.
Disse vilkårene aksepteres også ved å ta i bruk tjenesten(e).

 

LEVERING

Sagasystem anser produktet som levert når enhetene er sendt med sporingsnummer eller ved signert bekreftelse på uttak fra lager.

 

LOGIN

Etter at avtale er inngått tildeles Kunden brukernavn og et passord.
Alle ansatte i selskapet som skal ha tilgang legges inn hvor Kunde kan tildele videre passord.
Leverandøren står fritt til å endre driftsmessige identifikasjonen av tekniske eller andre særskilte årsaker, herunder plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter.

 

KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunde er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e).
Leverandøren har ikke ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr.
Leverandøren har heller ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av Kundens benyttelse av tjenesten(e), uansett årsak.
Utstyr som er levert Kunden er Leverandørens eiendom, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i levert utstyr, og Kunden er ansvarlig for følger av ulovlige inngrep.
Kunden må straks varsle Leverandøren dersom utstyret går i stykker, eller dersom
Tjenesten eller Produktet som er bestilt/levert ikke er i overensstemmelse med hva som er avtalt.

 

LEVERANDØRENS ANSVAR

Leverandørens ansvar begrenser seg til de tjenester som teknisk drives av Leverandøren.
Leverandøren er kun ansvarlig for tap som følge av kontraktsbrudd som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom opptreden.
Kunden kan som følge av dette kreve dekket et direkte tap på inntil NOK 2500.

 

TILGJENGELIGHET

Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av mindre driftsforstyrrelser.
Leverandøren bruker tredjeparts-leverandører og hosting-partnere som tilbyr den nødvendige maskinvare, programvare, nettverks-, lagringsteknologi og annen relatert teknologi som kreves for å kjøre tjenesten.
Leverandøren har intet ansvar for kvaliteten på Internett utenfor sitt eget nettverk.
Driften er til enhver tid overvåket og oppetiden på tjenesten garanteres til 99,5% over 1 år.
Dersom Leverandøren ikke overholder denne garantien, reduseres prisen til Kunden med et forholdsmessig prisavslag.
Varslet vedlikehold samt standard vedlikeholdsvindu natt til mandag 00:00-06:00 faller utenfor oppetidsgaranti. 

 

FORCE MAJEURE

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer selskapet og/eller dets underleverandører og som medfører at Leverandøren ikke kan oppfylle avtalen.

 

REKLAMASJON

Kunden plikter å reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten.
Dette skal skje til Leverandørens kundesenter, enten gjennom telefon, per e-post kundeservice@sagasystem.no eller via kontaktskjema på www.sagasystem.no
Før feil meldes til Leverandøren er Kunden forpliktet til å undersøke om feilen skyldes Kundens eget brukerutstyr.
Leverandøren kan kreve dekket omkostninger forbundet med Leverandørens feilsøkning dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde og Kunden burde ha forstått dette.
Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp.
Selv om Kunden har en reklamasjonssak til behandling hos Leverandøren, forfaller regningsbeløpet til betaling som normalt. 

 

BETALING

Tilgang til tjenesten(e) er betinget av at det betales periodisk abonnementsavgift pr. tjeneste og tillegg for ekstra tjenester slik det fremgår av prisliste / tilbud / bestillingsskjema.
Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. Utstyr sendes først til Kunde når innbetaling er registrert.
Faktura sendes ut elektronisk via den registrerte e-postadressen tilhørende ditt abonnement eller brevpost. Det påløper fakturagebyr kr 75,- ved brevpost

 

MANGELFULL BETALING

Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden. Mangelfull betaling kan i ytterste konsekvens føre til stenging, se punkt vedrørende Mislighold og Stenging.

Ved betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper det renter og gebyr.
Inkassoloven og lov om morarenter kommer til anvendelse i den utstrekning denne avtalen ikke regulerer forhold omfattet av lovene.

 

GEBYRER

Papirfaktura Kr. 75,-
Purregebyr Kr. 65,-
Gjenåpning pr kjøretøy Kr. 500,-

Datalogger som er sendt iht. avtale med sporingsnummer regnes som levert. faktureres kr. 1490,- pr enhet eks. mva

 

STENGING

Leverandøren kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom kunden ikke har betalt det han skylder innen stengevarselets betalingsfrist.

 

MISLIGHOLD

Leverandøren kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom kunden ikke har betalt det han skylder innen stengevarselets betalingsfrist. Ved stenging er Sagasystem berettiget til straks å heve kontrakten, å kreve betaling for alle utestående ytelser og kreve erstatning for sitt tap i anledning mislighold.

 

OPPSIGELSE

Når en konto sies opp så vil den også bli slettet fra Leverandørens systemer.
Kjøredata, rapporter, og kundedata vil bli slettet permanent fra systemet.
En slettet konto kan ikke gjenopprettes.
Leverandøren kan si opp avtalen med Kunden en - 1 - måned etter at skriftlig varsel er sendt.

I tilfeller der kunden har lånt utstyr og hvor dette er spesifisert skriftlig i inngått avtale er kunden ansvarlig for at utstyret returneres ved avtalens opphør i den stand det ble levert dersom ikke annet er avtalt.
Kunden belastes etter avtalen inntil utstyret er tilbakelevert, dersom ikke annet er avtalt.
Abonnementet er løper inntil lånt utstyr er tilbakelevert.

 

FORNYELSE

Med mindre tjenesten er sagt opp, fornyes tjenesten automatisk på utløpsdato for 12 mnd.

 

OPPHAVSRETT

Opphavsrettigheter og andre rettigheter til tjenesten(e) tilhører Leverandøren.
Krenkelse av rettighetene kan forfølges strafferettslig og sivilrettslig.
Kunden får ingen opphavsrett eller andre rettigheter til opplysninger i tjenesten(e).
Informasjonen kan bare benyttes internt hos Kunden.

All bruk, gjengivelse eller salg av dataene i Tjenesten, enten dette skjer ved elektronisk utnyttelse av dataene, fotografering, punching av innholdet, skanning eller andre former, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren.

Kunden har ikke lov til å ta i fra hverandre programkoden, de kompilere eller demontere programmet bak tjenesten(e) med mindre dette er uttrykkelig tillatt ved lov.

 

OVERDRAGELSE AV AVTALEN

For Kunden er tjenesten(e) personlig(e), og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjemann.
Leverandøren har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart.

 

GJESTEBRUKERE

Gjestebrukere gjelder kun foretak som jobber direkte for Kunden og de tjenester kunden tilbyr.

 

ENDRINGER AV AVTALEVILKÅR

Leverandøren har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende alminnelige vilkår.
Endringer vil bli varslet kunde skriftlig minimum 3 måneder før de trer i kraft.

Om endringene av vilkår/tillegg påvirker tjenesten og kundens behov gir dette rett til å avslutte sin tilslutning til tjenesten(e) som beskrevet nedenfor.
Om dette ikke skjer, anses Kunden å ha godkjent de nye vilkårene.
Leverandøren har likevel rett til å med umiddelbar virkning, foreta slike endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.


KONFIDENSIALITET

Partene er forpliktet til gjensidig å bevare taushet om alle forhold de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av avtalen, i den utstrekning informasjonen ikke er å betrakte som allment kjent.
 

TVISTER

Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og SAGAsystem AS skal søkes løst i minnelighet.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Bergen.

Norsk lov og rettspraksis legges til grunn for alle tvistemål.