CONTRL | Ledende innen teknologi og elektroniske kjøreboker
Cart 0
 
 

format_align_left FORETNINGSVILKÅR

1. VIRKEOMRÅDE OG AVTALEPARTER

Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av Tryg i Bil. Tjenesten er utviklet i samarbeid mellom Sagasystem AS (heretter Leverandøren) og Tryg Forsikring (heretter Tryg). Avtalen inngås av Kunden på de avtalevilkår som står nedenfor. Contrl er merkenavnet på produkter levert av Sagasystem AS. 
Avtalen inngås mellom SAGAsystem og Kunden.
For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene. Dette fremgår i tilfelle av den enkelte avtale. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye. 
Hvis en Kunde tar i bruk Tryg i Bil tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Tryg i Bil vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten. 
Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av Kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.
 

2. GENERELT

Kunden har rett til å benytte Tryg i Bil forutsatt at den gjeldende bil er forsikret i Tryg. Ved oppsigelse av forsikringsavtale med Tryg gjelder avtalen frem til neste forfall. 
 Alle Leverandørens tjenester følger prinsippet Software as a service. Avtalen mellom Leverandøren og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.
Leverandøren skal ikke behandle personopplysninger på Trygs vegne.
Tryg har rett til innsyn i standardavtalene mellom SAGAsystem og Kunden

Tryg får kun tilgang til data på aggregert nivå eller anonymiserte data.
 

3. AVTALEINNGÅELSE

Avtale om abonnement på tjeneste gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere Tryg i Bil avtalevilkår, og ved å sende bestilling via nettside eller bekrefte tilbud sendt per e-post. Kunden plikter selv å sette seg inn i avtalevilkår hos rettighetshaver som Leverandøren representerer. Disse vilkårene aksepteres også ved å ta i bruk tjenesten(e).


4. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Tjenesten består av et hardwareprodukt, webapplikasjon og en mobilapplikasjon.
 

 1. Den enkelte Kunde vil tilbys følgende funksjoner: 

 2. Geografisk oversikt over Kundens biler i sanntid 

 3. Automatisk registrering av turer i kart etter endt tur

 4. Mobil-applikasjon til den enkelte sjåfør 

 5. Scoring for Eco-kjøring (måler og registrerer g-krefter og absolutt hastighet) gir scoring etter endt kjøretur, samt gjennomsnittlig scoring for den enkelte Kunde.  

Parametere er følgende:

 • Hard akserelasjon

 • Hard deserelasjon

 • Hard sving

 • Hastighet – maks grense 

 • Tyverialarm (geofence sporing av kjøretøy) 

 • Innlogging for Kundens administrator (eier, flåtestyrer) 

 • Identifikasjon av sjåfør til hver bil (fra mobil-applikasjon) 

 • Elektronisk Kjørebok gir Mulighet til å skille mellom private og næringsturer (Basert på forhåndsinnstilt lokasjon). Forhåndsinnstillingen kan dokumenteres overfor Kundens revisor 

 • Web-applikasjon

Brukergrensesnittet skal omfatte det til enhver tid avtalte innhold i Tryg i Bil.
Leverandøren innestår for at tjenesten oppfyller de krav som følger av forskrift til skatteloven § 5-13-1 om elektronisk kjørebok, eller de til enhver tid gjeldende regler om individuell fastsettelse av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers yrkesbil. Produktet Tryg i Bil beskrevet i dette punkt er utviklet i samarbeid med Tryg og Leverandøren.


5. PRISER

Kunden tilbys ulike avtalealternativer av leverandør. 

 • Alternativ 1: Kunden inngår avtale med Leverandøren over 12 måneder, til en pris på 199,- NOK (eks. mva) pr måned

 • Alternativ 2: Kunden inngår avtale med Leverandøren over 36 måneder, til en pris på 149,- NOK (eks. mva) pr måned  

 • Alternativ 3: Det tilbys en fleetservice avtale tilpasset den enkelte Kunde med individuell prisfastsettelse og bindingstid. 

Abonnementsavtaler inngås direkte mellom Leverandøren og bilforsikringskundene. Leverandøren er ansvarlig for produktet Tryg i Bil, dette inkluderer både tjenesten, software og hardwareproduktet. 
Ved inngåelse av avtale betaler Kunden for det første året. For avtaler med lengre varighet betales deretter forskuddsvis for det enkelte år.  For avtaler omfattet av alternativ 3 kan det etter det første året avtales flere betalingsterminer. 
Kundene skal ikke betale vederlag for hardwareproduktet med unntak av Alternativ 3 hvor dette avtales før avtaleinngåelse basert på leveranse. 
Kundene har mulighet til å kjøpe seg ut av bindingstiden for en pris bestemt av Leverandøren, men maksimalt 1500,- NOK (eks. mva.) pr. kjøretøy. 
Dersom forsikringsforholdet til Tryg opphører, mister Kunden muligheten til å beholde Tryg i Bil, og den fordelaktige prisen. Dette gjelder fra Tryg i Bil-avtalens neste betalingsforfall. 


6. LEVERING

Leverandøren skal gjøre tjenesten(e) tilgjengelig for Kunden:

 • Innen 2 uker etter at innbetaling er registrert, se pkt. 15 i disse vilkår. 

 • Ved antall over 20 kjøretøy innen 4 uker etter at innbetaling er registrert, se pkt. 15 i disse vilkår. 

Med mindre det fremgår klart at den/de bestilte tjenesten(e) skal åpnes for anvendelse først på et senere tidspunkt.
Betalingsplikten for det bestilte produkt eller tjeneste starter ved registrert bestilling til Leverandøren, uavhengig om når tjenesten tas i bruk. Tilknytningsavgifter refunderes ikke. Tjenesten ansees som levert når Kunden har mottatt bestilte GPS loggere og webtilganger.
 

7. ANDRE BESTEMMELSER

Det er den enkelte Kundes ansvar å sørge for etterlevelse av relevant lovgivning, herunder særlig, men ikke begrenset til - arbeidsmiljølovgivning, personvernlovgivning og/eller skattelovgivning overfor sine ansatte. Leverandøren påtar seg således gjennom tjenesten intet ansvar for Kundens eventuelle feilaktige eller mangelfulle etterlevelse av for Kunden relevant lovgivning. 


8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. 


9. TILGANG TIL TRYG I BIL

Etter at avtale er inngått tildeles Kunden brukernavn og et passord. 
Leverandøren står fritt til å endre rutiner for å ivareta de til enhver tid gjeldende plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter som berører passord sikkerhet.
 

10. KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Leverandøren har ikke ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr. Leverandøren har heller ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av Kundens benyttelse av tjenesten(e), uansett årsak.
Utstyr som er levert Kunden er Leverandørens eiendom, dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i levert utstyr, og Kunden er ansvarlig for følger av ulovlige inngrep. Kunden må straks varsle Leverandøren dersom utstyret går i stykker, eller dersom Tjenesten eller Produktet som er bestilt/levert ikke er i overensstemmelse med hva som er avtalt.
 

11. LEVERANDØRENS ANSVAR

Leverandørens ansvar begrenser seg til de tjenester som teknisk drives av Leverandøren. Leverandøren er kun ansvarlig for tap som følge av kontraktsbrudd som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom opptreden. Kunden kan som følge av dette kreve dekket et direkte tap på inntil NOK 2500 + mva. per bil. 
 

12. TILGJENGELIGHET

Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av mindre driftsforstyrrelser. Leverandøren bruker tredjeparts-leverandører og hosting-partnere som tilbyr den nødvendige maskinvare, programvare, nettverks-, lagringsteknologi og annen relatert teknologi som kreves for å kjøre tjenesten.
Leverandøren har intet ansvar for kvaliteten på Internett utenfor sitt eget nettverk.
Driften er til enhver tid overvåket og oppetiden på tjenesten garanteres til 99,5% over 1 år. Dersom Leverandøren ikke overholder denne garantien, reduseres prisen til Kunden med et forholdsmessig prisavslag. Varslet vedlikehold samt standard vedlikeholds vindu natt til mandag 00:00-06:00 faller utenfor oppetidsgaranti.
 

13. FORCE MAJEURE

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer selskapet og/eller dets underleverandører og som medfører at Leverandøren ikke kan oppfylle avtalen.
 

14. REKLAMASJON

Kunden plikter å reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten.
Dette skal skje til Leverandørens Kundesenter, enten gjennom telefon, per e-post trygibil@contrl.no eller via kontaktskjema på www.contrl.no. Før feil meldes til Leverandøren er Kunden forpliktet til å undersøke om feilen skyldes Kundens eget brukerutstyr. Leverandøren kan kreve dekket omkostninger forbundet med Leverandørens feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde og Kunden burde ha forstått dette.
Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. Selv om Kunden har en reklamasjonssak til behandling hos Leverandøren, forfaller regningsbeløpet til betaling som normalt.
 

15. BETALING

Tilgang til tjenesten(e) er betinget av at det betales periodisk, forskuddsvis årlig abonnementsavgift pr. tjeneste og tillegg for ekstra tjenester slik det fremgår av prisliste/tilbud/bestillingsskjema. Betalingsfristen er inntil 14 dager fra fakturadato. Utstyr sendes til Kunde når innbetaling er registrert. Faktura sendes ut elektronisk via den registrerte e-postadressen tilhørende Kundens abonnement eller brevpost, etter at varen(e) er klargjort og pakket. 
16. MANGELFULL BETALING
Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet Kunden. Ved betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper det renter og gebyr. 
Inkassoloven og forsinkelsesrenteloven kommer til anvendelse i den utstrekning denne avtalen ikke regulerer forhold omfattet av lovene.
 

17. GEBYRER

Papirfaktura    Kr. 75,-
Frakt/ekspedisjonsgebyr    Kr 75,-
Purregebyr    Kr. 65,-
Gjenåpning pr kjøretøy    Kr. 500,-
Tap eller uopprettelig skade av GPS logger eller annet lånt utstyr    Kr. 1.000,-
 

18. STENGING

Leverandøren kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom Kunden ikke har betalt det han skylder innen betalingsfrist i inkassovarselet (minimum 30 dager).
Kunden skal først motta varsel om utestående.
 

19. MISLIGHOLD

Stenging ved betalingsmislighold. Ved betalingsmislighold vil Leverandør sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste Kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis Kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Leverandør stenge for videre bruk av Tryg i Bil. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.  Dersom utstyr ikke returneres vil Kunden bli belastet for også dette. 
 

20. OPPSIGELSE

Kunden er ansvarlig for at utstyret returneres ved avtalens opphør i den stand det ble levert dersom ikke annet er avtalt. Kunden belastes etter avtalen inntil utstyret er tilbakelevert, dersom ikke annet er avtalt.
Når en konto sies opp så vil den også bli slettet fra Leverandørens systemer. Kjøredata, rapporter, og Kundedata vil bli slettet permanent fra systemet.
En slettet konto kan ikke gjenopprettes. Leverandøren kan si opp avtalen med Kunden en - 1 - måned etter at skriftlig varsel er sendt.
 

21. FORNYELSE

Med mindre tjenesten er sagt opp, fornyes tjenesten automatisk på utløpsdato for 12 mnd.
 

22. OPPHAVSRETT

Opphavsrettigheter og andre rettigheter til tjenesten(e) tilhører Leverandøren.
Krenkelse av rettighetene kan forfølges strafferettslig og sivilrettslig. Kunden får ingen opphavsrett eller andre rettigheter til opplysninger i tjenesten(e). Informasjonen kan bare benyttes internt hos Kunden. All bruk, gjengivelse eller salg av dataene i Tjenesten, enten dette skjer ved elektronisk utnyttelse av dataene, fotografering, punching av innholdet, skanning eller andre former, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Kunden har ikke lov til å ta i fra hverandre programkoden, de kompilere eller demontere programmet bak tjenesten(e) med mindre dette er uttrykkelig tillatt ved lov.
 

23. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

For Kunden er tjenesten(e) personlig(e), og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjemann. Leverandøren har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart.
 

24. GJESTEBRUKERE

Gjestebrukere gjelder kun foretak som jobber direkte for Kunden og de tjenester Kunden tilbyr.
 

25. ENDRINGER AV AVTALEVILKÅR

Leverandøren har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende alminnelige vilkår. Endringer vil bli varslet Kunde skriftlig minimum 3 måneder før de trer i kraft. Om endringene av vilkår/tillegg påvirker tjenesten og Kundens behov gir dette rett til å avslutte sin tilslutning til tjenesten(e) som beskrevet nedenfor.
Om dette ikke skjer, anses Kunden å ha godkjent de nye vilkårene.
Leverandøren har likevel rett til å med umiddelbar virkning, foreta slike endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.

 

26. KONFIDENSIALITET

Partene er forpliktet til gjensidig å bevare taushet om alle forhold de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av avtalen, i den utstrekning informasjonen ikke er å betrakte som allment kjent.

 

27. TVISTER

Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Bergen.
Norsk lov og rettspraksis legges til grunn for alle tvistemål.

Sagasystem AS
Kokstadflaten 35
5257 Kokstad
Tlf: 480 56 600
E-post: trygibil@contrl.no